Hayat boyu eğitim felsefesinin gereği olarak bireyler ve kurumlar, içinde bulundukları ortamlarda  rakiplerinden bir adım öne çıkabilmek ve fark yaratabilmek için, sürekli öğrenme çabası içinde olmak zorundalar. İş gücü piyasasının değişen koşulları mesleki eğitimin yanı sıra mesleki gelişim kavramını da öne çıkarmaktadır. Türkiye’de çalışan nüfusun eğitim seviyesi AB’nin 28 Üye Ülkesine veya diğer aday ülkelere kıyasla daha düşüktür (Örneğin; işgücünün %68’i ilköğretim mezunu ya da eğitimini yarıda bırakmış olan kişilerden oluşmaktadır, ortalama eğitime devam etme yılı erkeklerde 6,8, kadınlarda ise 5,3 yıldır, vs.). Mesleğe girişte veya mesleki gelişim süreçlerinde sürekli öğrenmeyi gerekli kılan bir diğer unsur ise içinde bulunduğumuz çağdaki bilgi tabanlı teknolojilerdeki hızlı değişime ayak uydurma gereksinimi olarak açıklanabilir. Her üç yılda bir çalışanların bugünkü becerilerinin %50’sinin modası geçmiş hale geliyor. Bütün bu verilerden sonra dünya genelinde her gün eğitim alan kişi sayısının bir milyarı aştığını söylemek sanırım yerinde olacak.

Mesleki içeriklerin ortalama üç yılda bir yenilendiğine tekrar dikkat çekersek, insan kaynaklarının sürekli eğitiminin önemine daha güçlü bir vurgu yapılmış olur. Bu durumu fark eden özel/kamu kurum ve kuruluşları insan kaynaklarının eğitimine yatırım yapmakta ve bu eğitimi etkili biçimde yerine getirebilecek eğiticiler yetiştirmeye çalışmaktadırlar.

Yetişkin eğitimlerinde eğitici yetkinliklerinin ve eğitim etkililiğinin arttırılması ‘verimlilik’ gibi başat bir unsurun eğitim süreçlerinde de sağlanabilmesinin gereği olarak gündeme gelmektedir. Sektörel başarıda kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gereken eğitim etkinlikleri, söz konusu farkındalıkla hareket eden kurum iklimlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak konunun önemi sadece kurumsal yapıların geliştirilmesiyle sınırlı değildir. İş gücü piyasasının geliştirilmesi ve çalışanların korunması kapsamında ele alınan eğitimler, belirli alanlarda yasal yükümlülüğe bağlanmıştır. Yasal zorunluluk altına alınan işgücü eğitimlerinden bazıları şunlardır, işbaşı/oryantasyon eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş geliştirme ve bilinç oluşturma eğitimleri.

29.06.2001 tarih 24458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4702 nolu Kanun’da kurum ve kuruluşların personeline dönük işbaşı/oryantasyon, iş geliştirme ve bilinç oluşturma gibi eğitimlerin yetkili ‘Eğitici Personel’ tarafından verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Benzer bir yükümlülük 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında yeralmaktadır. İlgili kanun ve yönetmelikler gereği kurum personellerinin almaları gereken eğitimler için tanımlanan “Yetkili Eğitici Personel” Milli Eğitim Bakanlığı onaylı (45 saat) Eğiticinin Eğitimi Sertifikasına sahip olmalıdır.

Personel yeterlilik göstergelerinin her geçen gün gelişmesi, mesleki eğitim süreçlerinde de benzer yükümlülükleri zorunlu hale getirmiştir. Aynı yükümlülük İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları için de geçerlidir. Sahip olunan İSG Uzmanlığı belgesi, uzmanın risk analizi, acil durum planı hazırlama ve takip etme gibi temel yükümlülükler için yetki tanırken eğitim verilebilmesi için yeterli değildir. Mevzuattaki kimi muğlak ifadeler bu konuda yorum yapılabilirmiş gibi bir intiba yaratsa da, eğitim başlı başına bağımsız bir faaliyet alanıdır. Ve kendi başına yeterlilik ispatını gerektirir. Bunun yolu da yukarıda bahsi geçen MEB onaylı Eğitici Eğitimi Sertifikası ile sağlanabilmektedir.  

Bilmek ve Öğretebilmek. Mesleki kariyer, lisans ve üstü eğitimler, tecrübeye dayalı çözümlere sahip olmak çok değerli bilgilerdir. Ancak bunları öğretebilmenin, yetişkin eğitimine yönelik içeriklendirebilmenin de belirli koşulları vardır. Bu uzmanlıklara sahip olabilmek günümüz insan kaynakları yönetimi ve değerlendirmesinin önemli gereklerinden biri haline gelmiştir. Öyleyse eğiticilerin eğitilmesi gereğine duyulan ihtiyacı bir kez daha gündeme getirmekte yarar olacaktır.

Eğitim içeriğinde neler var ? (45 saatlik)

  • Yetişkinler Eğitimi ve Temel Kavramlar
  • İletişim Beceri ve Teknikleri
  • Temel Bilişim Teknolojileri Kullanımı
  • Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  • Sınıf Yönetimi
  • Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme
  • Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme
  • İşletmelerde Eğitim, Planlama ve Materyal Geliştirme
  • Hayat Boyu Öğrenme ve Yaygın Eğitim